Startsida   Målningar   Litografier   CV   Egen text   Skrivet   Recensioner   Kontakt   Aktuell Utställning
Svenska
Den rörlighet och frihet som den abstrakta framställning kan ge, när färgen tillåts att bara vara färg, och formen bara vara form, och när himlen inte tvingas vara den övre halvan och marken den nedre. Den är eftersträvansvärd.

Mina målningar är för det mesta abstrakta till en början. Det är då lättare att bryta med föregående målning. Men när rött är rött och blått bara blir blått och jag driver färgerna enbart för klangen, då är friheten för stor. Då tappar jag den.

Men känner jag att en rörelse kan tagas om hand till ett vinddrag, en klang till fukt eller torka, eller en form kan ges en skala. Då blir målningen ett rum för mig att vistas i. Ett rum som behöver städas för att även andra skall kunna komma dit.


English
The versatility and freedom that the abstract representation can give, when colour is permitted to be only colour, form only form,and when the sky is not forced to be the upper half and the earth the lower. That is desirable.

My paintings are mostly abstract in the beginning. Then it is easier to break away from a previous painting. But when red is red and blue becomes only blue and I force the colour solely for the tone, then the freedom is too great. At that moment, I lose it.

But if I feel that a movement can be taken care of by a shift of wind, a shade to moisture or to drought or a form is given a scale, then the painting becomes a room for me to be in. A room that needs to be straightened up in order for others to be able to come there.
Lars Grandin


Translated by Kurt Tärnlund